Praktikos Books

Praktikos Books has moved!

Praktikos Books is now part of Praktikos Institute. You can find Praktikos Books at http://www.praktikosinstitute.org/praktikos-books/

This page will automatically redirect to www.praktikosinstitute.org in 30 seconds.